Вимоги до оформлення тез доповідей на студенських конференціях

 

Приймаються до друку матеріали обсягом 2-3 повні сторінки, формат аркуша А4, набрані в редакторі MS Word у вигляді комп'ютерного файлу з розширенням *.doc, *.docx або *.rtf. Шрифт Times New Roman, розмір 12. Міжрядковий інтервал – 1; абзацний відступ – 0,7; поля: ліве 3 см, праве 1 см, верхнє та нижнє 2 см; вирівнювання – по ширині. Посилання на літературу (якщо є) – у квадратних дужках.

Рубрикація тез доповідей повинна містити наступні дані:

- прізвище та ініціали автора(-ів), назва навчального закладу, де навчається автор(и) (вирівнювання по правому краю);

- назва тез (великими літерами), (вирівнювання по центру);

- основний зміст тез;

- список літератури.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора.

Назва доповіді друкується по центру прописними літерами, нижче – ПІБ автора, курс, група, спеціальність, назва навчального закладу, керіник.

 

 

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

 

Турчак Д.В., студент 3 курсу
економічного відділення,
Шатохіна В.І., голова комісії

економічних дисциплін

та сфери обслуговування,
ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

 

Метою розвитку соціальної сфери країни є підвищення якості життя населення, що включає не лише споживання матеріальних благ та послуг, а й задоволення духовних потреб, стан здоров’я, тривалість життя, морально-психологічний клімат.

 

Список використаної літератури

 

  1. Бюджетні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/news/ bjudzhet/socialnij-zahist-ta-socialne-zabezpechennja
  2. Пігуль Н. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні / Н. Пігуль, О. Люта // Вісник Національного банку України. – 2015. – №1 – С. 30–35.