Фінансовий облік

Фінансовий облік — це сукупність правил і процедур для відображення, обробки і подання інформації відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів.
Фінансовий облік забезпечує облік активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і взаємопов'язане відображення господарських операцій на рахунках та облікових регістрах, складання фінансової звітності, збір і систематизацію інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Ведення фінансового обліку передбачає суворе дотримання законів, нормативних актів, положень, стандартів, інструкцій і принципів.

Суть та основи побудови фінансового обліку

Фінансовий облік – це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення інформації про результати діяльності підприємства (установи, організації) та його фінансовий стан відповідно до вимог законодавчих актів і стандартів бухгалтерського обліку.

Об’єктами фінансового обліку, що відображаються як на синтетичних, так і на аналітичних рахунках, є:

  • активи підприємства,
  • джерела власних засобів,
  • зобов’язання (пасиви) підприємства,
  • витрати підприємства за їх елементами і доходи за їх видами,
  • фінансові результати діяльності підприємства і їх розподіл,
  • господарські операції, пов’язані з процесами придбання ресурсів, виробництва та реалізації.

Принципово важливим питанням фін обліку є методологія і організація обліку витрат і доходів. Саме в цьому питанні проявляються відмінності побудови фін обліку.

Для фінансового обліку розробляється детальна номенклатура елементів витрат і кожному елементові витрат призначається бухгалтерський рахунок.


Гроші та кредит

Розбудова в Україні ринкової економіки висунула на передній край економічної науки та практики дослідження і вивчення сутності та механізмів функціонування категорій "гроші" та "кредит". На їх використанні грунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково-платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо. З урахуванням закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, банків, банківської системи формується економічна політика держави взагалі і грошово-кредитна політика центрального банку зокрема, здійснюється державне регулювання всіх сфер економічного життя суспільства.

У зв'язку з цим вивчення дисципліни "Гроші та кредит" є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Особливо важливу роль ця дисципліна відіграє в підготовці фахівців з банківської справи, фінансів, страхування, бухгалтерського обліку та аудиту, на яких переважно і розрахований цей підручник. Він забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для формування системи знань з конкретно-прикладних дисциплін за кожною з названих спеціальностей.


 Податкова система

Сучасний стан економіки України визначається складними процесами, які спрямовані на створення ринкового середовища, та які ставлять конкретні вимоги до розвитку національної податкової системи. Оскільки податки виконують важливу роль в забезпеченні фінансової стабільності та досягненні соціального добробуту громадян розвинутих держав, є необхідність вивчення механізму регулятивного впливу оподаткування на доходи юридичних та фізичних осіб, встановлення оптимального рівня оподаткування, який, з одного боку, забезпечував би достатні доходи бюджету, з другого, не заважав би розвитку ділової активності, не стримував господарської ініціативи. У зв’язку з цим податки розглядаються не тільки як інструмент регулювання господарської діяльності підприємств в Україні, але й як вагоме джерело доходів державного і місцевих бюджетів. Тому особливого значення набуває проблема встановлення опти- мального рівня оподаткування як суб’єктів господарювання так і фізичних осіб.